Privacy Statement

Om u goed van dienst te kunnen zijn en om ons werk zo goed mogelijk uit te voeren, worden persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij met name om informatie van (toekomstige) huurders. Bulten Vastgoed acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt. Bij deze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Bulten Vastgoed is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan om deze zorgvuldig te lezen. 

Wat doet Bulten Vastgoed?

Bulten Vastgoed is een organisatie die nagenoeg uitsluitend activiteiten uitvoert die behoren tot het domein van de huisvesting. De werkzaamheden van Bulten Vastgoed omvatten: het bouwen, ontwikkelen, beheren, verhuren en aan- en verkopen van woningen en bepaalde andere vormen van vastgoed.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die zo kenmerkend zijn voor een bepaalde persoon, dat hij/zij aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Hoofdregel is dat een persoon identificeerbaar is als zijn/haar identiteit zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Hierbij kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens krijgen wij van u wanneer u een huurovereenkomst met ons aangaat, als u een brief of e-mail verstuurt of ons kantoor belt. Ook als u onze website bezoekt verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens in de vorm van een IP-adres of een cookie. Daarnaast is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens ontvangen van derden, in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van alle personen met wie wij een huurovereenkomst willen aangaan of zijn aangegaan. Wij verwerken ook persoonsgegevens van personen die geen huurder zijn van Bulten Vastgoed. Hierbij kan gedacht worden aan huisgenoten of kopers. Ook verwerken wij persoonsgegevens van bestuurders, gevolmachtigden of contactpersonen van onze zakelijke relaties.

Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de huurovereenkomst die wij met u zijn aangegaan goed te kunnen uitvoeren. Wanneer wij een woning verhuren vragen wij bijvoorbeeld uw naam, adres, gezinssamenstelling en bankrekeningnummer. Zonder deze gegevens kunnen de afspraken uit de huurovereenkomst niet worden uitgevoerd.

Wij gebruiken persoonsgegevens verder voor interne en externe analyses om onze dienstverlening te kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door het laten uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.

Ook schrijft de wet soms voor dat wij gegevens voor een bepaald doel moeten verwerken. U kunt hierbij denken aan het verwerken van gegevens in het kader van belastingen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Wij gaan zorgvuldig en behoorlijk om met uw persoonsgegevens. Elke vorm van gegevensverwerking zal eerlijk zijn en in overeenstemming met alle wettelijke regels die op de verwerking van persoonsgegevens zien. Alle personen die werkzaam zijn bij Bulten Vastgoed en daarbij kennis nemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding. Behalve als hun taak of een wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wat doen wij bij fraude en misbruik?
Bij fraude of misbruik kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om persoonsgegevens, om opnames van videobeelden of om IP-adressen van webbezoekers.

Veilig en vertrouwelijk
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bultenvastgoed.nl.

Persoonlijk contact met Bulten Vastgoed
Veel contacten die u met ons hebt zijn telefonisch, via de e-mail of via social media. De persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft leggen wij vast als dat nodig is.

U hebt steeds vaker contact met ons via e-mail, social media (Facebook en Twitter), WhatsApp of via Bultenvastgoed.nl. Daarnaast wordt nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft worden door ons verwerkt.

Als u met ons belt kunnen wij het telefoongesprek opnemen. Dat doen wij om onze medewerkers te  trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Delen met anderen
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij met name aan overheidsorganen/-diensten zoals de belastingdienst, toezichthouders, gemeenten, politie en justitie. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bezoek aan de website van Bulten Vastgoed
Als u onze website bezoekt registreren wij uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Waar wij deze gegevens voor gebruiken leest u hieronder.

IP-adres: Iedereen die internet gebruikt heeft een IP-adres. Wij houden IP-adressen bij om u te behoeden voor fraude door derden.

Bezoekgegevens: Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op onze site te zetten waardoor wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, politieke gezindheid of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten om de (huur) overeenkomst die wij met u zullen afsluiten of hebben afgesloten op goede wijze uit te kunnen voeren, denk hierbij bijvoorbeeld aan het toewijzen van aangepaste woningen voor mensen met een lichamelijke beperking. Verder zullen dergelijke gegevens alleen worden verwerkt wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft of wanneer dit in verband met een zwaarwegend belang noodzakelijk is.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de huur is geëindigd of, nadat eventuele achterstanden zijn voldaan of procedures zijn afgerond. De persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in verband met aanvragen en verstrekken van huurtoeslagen moeten worden bewaard tot uiterlijk vijf jaar nadat de huurtoeslag is geëindigd. Ten slotte bewaren wij dat deel van uw persoonsgegevens die wij voor belastingdoeleinden nodig hebben niet langer dan zeven jaar, tenzij een lange bewaartermijn vereist is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Uw rechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bultenvastgoed.nl. Daarnaast kunt u Bulten Vastgoed verzoeken informatie niet te verwerken in verband met zwaarwegende bijzondere persoonlijke omstandigheden (‘recht op verzet’). Het verzoek dient schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden bij Bulten Vastgoed. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bulten vastgoed is in ieder geval niet gehouden om gehoor te geven aan een verzoek indien het verzoek betrekking heeft op verstrekking van gegevens waartoe Bulten Vastgoed van overheidswege verplicht is.

Wijzigingen

Dit privacyreglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt, in ieder geval op website. De laatste versie van het privacyreglement is van mei 2018.